Activiteitenplan Huurdersraad 2015

Inhoudsopgave:

1. Bestuur Huurdersraad.
2. Achterban/dienstverlening.
3. Contacten met de verhuurders.
4. Contacten met collega-huurdersorganisaties.
5. Begroting 2015 Huurdersraad.

1. Bestuur Huurdersraad
Het algemeen bestuur van de Huurdersraad bestaat uit afgevaardigden van bewonerscommissies van de 7 aandachtswijken, 1 lid namens de ANBO. Niet elke aandachtswijk is vertegenwoordigd en we zullen moeten zoeken naar nieuwe afgevaardigden of contactpersonen.
De woongebieden die vertegenwoordigd zijn:

Woongebied Afgevaardigde Vervanger
Foxhol, Kropswolde vacant  
Spoorstraat-Kieldiep, Martenshoek vacant  
Gorecht West Dhr van der Sluis Dhr De Leeuw
Platform Woldwijck Mw Vos Mw Matulessy
Westerbroek Mw Ijtsma  
Noorderpark Dhr. van der Heide  
Margrietpark Dhr. Viel  
Boswijk Dhr. Oeseburg  


Op persoonlijke titel heeft dhr. Klok (ouderenadviseur) zitting in het algemeen bestuur.


Hieronder staat het rooster van aftreden vermeld, in de algemene vergadering van 20 mei vindt de (her)verkiezing plaats.

Jaar Algemeen bestuur Paatsvervangers Dagelijks bestuur
2015 Mw. Ijtsma, Dhr. van der Heide    
2016 Dhr Klok   Mw. Vos, secretaris
2017 Dhr Oeseburg Dhr. De Leeuw  
2018 Dhr. Viel Mw. Matulessy Dhr. Van der Sluis, voorzitter


De Huurdersraad heeft 1 ondersteunende coördinator in dienst voor 22 uur per week.

De volgende personen zijn door de Huurdersraad, c.q. de gezamenlijke huurdersorganisaties Lefier voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen;

 

Corporatie Naam
Steelande Wonen Dhr De Kam, Dhr. Van der Kooi
Lefier Mw. Slagman, Mw Donkervoort
   

In de gezamenlijke geschillencommissie hebben 3 leden namens de huurdersorganisaties zitting: Mw Wiersma, Dhr Nijhof en Mw Broersma De deelnemende huurdersorganisaties zijn: De Koepel, Stadskanaal; St. Bewonersraad Slochteren en de Huurdersraad. De deelnemende corporaties zijn: Steelande wonen; Lefier; St. Woningbouw Slochteren en Woonstichting Groninger Huis te Zuidbroek.

2. Achterban/dienstverlening

De Huurdersraad is er voor alle huurders in de gemeente. Via de afgevaardigden hebben we contact met onze achterban uit de aandachtswijken. We hebben een website waarop onze verslagen van de AB vergaderingen te lezen zijn. Via de website informeren we de huurders over actuele en interessante onderwerpen.
Tevens maken we gebruik van Twitter en Facebook.
               
Jaarlijks krijgt de Huurdersraad extra exemplaren van de huurwijzer over de huurverhoging. Deze zijn voor belangstellenden gratis af te halen op kantoor.
We willen minimaal 1 keer per jaar een nieuwsbrief opstellen en deze vervolgens op de site plaatsen.

Op afspraak kunnen individuele huurders op het kantoor van de Huurdersraad terecht voor dienstverlening en advies op het gebied van wonen en huren. Zo kan er gekeken worden of huurders recht hebben op huurtoeslag en kan geholpen worden bij het schrijven van brieven. Bij klachten over de verhuurder moeten huurders zich eerst tot de verhuurders wenden. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan men alsnog de hulp van de Huurdersraad inroepen.

We zullen de contacten met de flatcommissies weer aanhalen en sturen op meer samenwerking.
Wellicht kunnen we het AB uitbreiden met flatcommissieleden of werken met contactpersonen.
Bij complexen van Lefier waar geen flatcommissie aanwezig is zal de Huurdersraad optreden als contactpersoon en bewaker over de servicekosten tussen Lefier en de huurders.

Via het woonlastenonderzoek onder huurders van Lefier hebben we nu e-mailadressen om periodiek de woonlasten te monitoren.
Omdat er het afgelopen jaar veel veranderd is bij de corporaties organiseren we voor de bewonerscommissies van elke corporatie een bijeenkomst om de ervaringen te delen en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Steelande te bespreken. Tevens kunnen de belangstelling peilen welke onderwerpen interessant zijn voor een thema-avond.

3. Contacten met de verhuurders

De Huurdersraad heeft een samenwerkingsovereenkomst met Lefier en Steelande wonen. In deze overeenkomst is vastgelegd op welke beleidspunten de Huurdersraad door de corporaties geïnformeerd moet worden en op welke punten de Huurdersraad adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Met beide corporaties zal er dit jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand gebracht worden.

Met beide corporaties heeft de Huurdersraad regulier overleg. Maar naar gelang de actuele situatie vind er ook tussentijds overleg plaats. De Huurdersraad maakt deel uit van de samenwerkende huurdersorganisaties van Lefier.

In 2014 is een begin gemaakt met een nieuwe organisatie, die in 2015 zijn beslag moet krijgen. Doel is te komen tot een sterke, vernieuwende belangenvereniging van en voor huurders.

4. Contacten met collega-huurdersorganisaties

De Huurdersraad is lid van de Woonbond en blijft daarmee op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen. Een lid van het dagelijks bestuur en de coördinator bezoekt daartoe de noordelijke vergaderingen en symposia van de Woonbond.. In 2015 zal dit voortgezet worden.

Naast de samenwerking binnen het Nol heeft de Huurdersraad contacten met huurdersorganisaties uit de regio, o.a. uit Bedum, Uithuizen, Slochteren. Daarmee wisselen we ervaringen uit, waar loopt men tegenaan en hoe lost een ander bepaalde problemen op. Men kan niet genoeg leren van een ander.

Vanuit deze regionale contacten worden er ook in 2015 cursussen verzorgd door de Woonbond voor de, lokale bestuursleden.

 

Begroting 2015