Jaarverslag Huurdersraad 2014 en Jaarrekening 2014

1 Vergaderingen en organisatie van de Huurdersraad.

Het dagelijks bestuur van de Huurdersraad kwam in 2013 wekelijks bijeen. Het DB is belast met de lopende zaken, het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en de overleggen met de corporaties. Daarnaast heeft een afvaardiging van het DB zitting in het NOL, de overkoepeling van de huurdersorganisaties van de fusiepartners van Lefier. Het NOL overlegt met de kern van Lefier. Het algemeen bestuur vergaderde in 2014 7 keer. Hierin werd informatie uitgewisseld over de wijken en de besprekingen die het dagelijks bestuur heeft gehad met de verschillende partijen. Dit zijn de beide corporaties, de kern van Lefier, Het Noordelijk Overleg Lefier, de huurdersvereniging van Steelande in Hoogkerk en het Regionaal overleg. Tevens bezoekt een afvaardiging de provinciale vergaderingen van de Woonbond In juni werd de Algemene Vergadering gehouden. Thema was dit jaar de parlementaire enquête en de situatie waarin Steelande wonen beland was. Medewerking verleende onze regioconsulent van de Woonbond.

2 Advies- en instemmingsrecht t.a.v. de corporaties

Steelande wonen.
Steelande wonen heeft in 2014 bestuurlijk grote veranderingen ondergaan nadat bleek dat Steelande er financieel slecht voorstond. Eind 2013 is er een interim- bestuurder aangesteld om orde op zaken te stellen. De interim-bestuurder heeft de huurdersorganisaties zoveel mogelijk geïnformeerd en betrokken bij de veranderingen. Advies is er gegeven over het nieuwe plan van aanpak, dit werd gesteund als ook Steelande bereid is afspraken te maken over de betaalbaarheid. Erg kritisch waren wij op de rol van de RvC. Na een onderhoud met RvC heeft de Huurdersraad het vertrouwen in de raad opgezegd, waarna 3 leden opgestapt zijn. De beide huurdercommissarissen zijn gebleven tot najaar 2014. Medio 2014 kwam er een tijdelijk bestuurder, waarna ook de managers werden vervangen door een nieuw team. Eind 2014 was de top, incl. de RvC compleet. Aan al deze aanstellingen hebben de huurdersorganisaties in Hoogezand en Hoogkerk medewerking verleend, zij hebben zich hierin laten vertegenwoordigen door de Woonbond. Adviesaanvragen werden ingediend over het calamiteitenprotocol; het servicekostenbeleid, waarop na een paar aanpassingen positief op werd geadviseerd. We hebben Steelande een advies over het huurbeleid gegeven nog voordat er een aanvraag kwam. We hebben het advies gegeven de huurverhoging voor de lage inkomens afhankelijk te laten zijn van het percentage maximale huur. Zodoende zouden de dure woningen minder hoge huurverhoging krijgen. Helaas heeft Steelande het advies niet overgenomen maar de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Vanwege de bezuinigingen op het onderhoud heeft Steelande wonen veel punten uit onderhoudsfonds geschrapt, bewoners zouden die nu zelf moeten betalen terwijl ze in de huurprijs verwerkt waren. De Huurdersraad heeft instemmingsrecht, Steelande heeft dit terug moeten draaien. Steelande wonen heeft in december haar nieuwe missie/visie, kernwaarden en strategisch voorraadbeleid gepresenteerd. Tevens werden er 4 scenario’s voorgesteld hoe Steelande wonen in de toekomst met of zonder hulp van collega-corporaties kan overleven. De huurdersorganisaties adviseerden samenwerking te zoeken met corporaties in de stad Groningen en ommelanden. In 2014 is er tevens een begin gemaakt met een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Lefier.
In 2014 is bij Lefier een digitaal systeem van woonruimtebemiddeling opgestart. Op papier ziet het er prachtig uit en de Huurdersraad heeft positief geadviseerd, mits huurders ook persoonlijk bij Lefier terecht kunnen voor hulp bij het inschrijven en zoeken naar een woning. In 2014 heeft Lefier de woningen aan de Aart van de Neerweg en woningen aan de Burgemeester van Royenstraat energiezuiniger gemaakt. De huurders hebben ook na de huurverhoging lagere woonlasten. Vanwege de reorganisatie bij Lefier gaan nu vrijwel alle adviesaanvragen via het NOL, de samenwerkende huurdersoganisaties van het hele werkgebied van Lefier. Zo is Lefierbreed de huurverhoging besproken met het NOL. Lefier onderkent de problemen van huurders met de steeds hogere huren. Lefier heeft niet de maximale huurverhoging toegepast, maar deze af te laten van het percentage maximaal redelijke huur en het inkomen van de huurder. Tevens werd afgesproken huursom van 2015 op inflatie + 0,25 te zetten. Adviezen werden gevraagd over de begroting en de sleutelkluizen. Lefier heeft deze naast zich neer gelegd.

3 Informatievoorziening en dienstverlening

Op de website vind men de verslagen van onze vergaderingen van het algemeen bestuur. Ook de woonbond persberichten worden er op geplaatst. We zijn te volgen via Facebook en Twitter. Wil men persoonlijk advies of hulp bij de contacten met de corporatie dan kan men telefonisch een afspraak maken. In 2014 heeft men hier weer regelmatig gebruik van gemaakt. Dit waren huurders van zowel, Steelande, Lefier als ook huurders van particuliere verhuurders. In mei is er een bewonersavond geweest omtrent de betaalbaarheid van het wonen, naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die het NOL heeft gehouden onder huurders van Lefier. De Woonbond, Lefier en Steelande hebben hier hun medewerking aan verleend. De avond werd goed bezocht. Om de kennis op peil te houden heeft de Huurdersraad dit jaar samen met de huurdersorganisatie in Slochteren 2 cursussen georganiseerd. In het voorjaar een basiscursus volkshuisvesting en in het najaar een cursus over de huursombenadering en over de WOZ in de puntentelling. Aan de laatste cursus hebben 8 bestuursleden van de Huurdersraad deel genomen. Daarnaast bezochten 2 leden van het DB een kaderdag van de Nederlandse Woonbond om alvast de nieuwe huurverhogingberekening, die waarschijnlijk volgend jaar zijn intrede zal doen, zich eigen te maken.

4 Het onderhouden van contacten met andere organisaties

De coördinator en de secretaris hebben ook dit jaar de provinciale vergaderingen van de Woonbond bijgewoond om op de hoogte te blijven en invloed te hebben op de landelijke ontwikkelingen. Regionaal Overleg Huurdersorganisaties, waarbij nu 11 organisaties zijn aangesloten, is 3 keer bij elkaar geweest. Doel is het uitwisselen van ervaringen en om van elkaar te leren. Ook met de Huurdersvereniging in Hoogkerk wordt er nauw samenwerkt als het gaat om beleid die beide vestigingen aangaat. In 2014 is een begin gemaakt van een heel nieuwe huurdersorganisatie die de belangen van alle huurders in het hele Lefiergebied gaat behartigen.

 

Jaarrekening 2014